TIETOSUOJA

Päivitetty 25.9.2021

REKISTERINPITÄJÄ: Kuvapalvelin.fi
HENKILÖREKISTERIN NIMI:

Verkkosivuston käyttäjärekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS:

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, asiakasviestintään, markkinointiin sekä liiketoiminnan suunnitteluun.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteitä: -Rekisteröidyltä itseltään -Verkkopalvelun käytöstä mm. evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käyttäjän itse antamat tiedot, kuten sähköpostiosoite ja nimi, sekä verkkopalvelun käytöstä kertyneet tiedot kuten käyttäjän ip-osoite, käyttäjän tulotapa palveluun, selain- ja laitetieto, evästetunniste, palvelussa vietetty aika ja käyttäjän maantieteellinen sijainti

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden sekä mainosverkostojen evästeitä.

Käytämme sivustollamme mm. Googlen Analytics, Adsense ja DoubleClick palveluja. Nämä palvelut voivat asettaa evästeitä käyttäjän laitteelle kerätäkseen tietoa esimerkiksi sivuston kävijämäärästä ja kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös mainonnan kohdentamiseen. Voit lukea lisää siitä, miten Google käyttää keräämiänsä tietoja täältä. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Tietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suunniteltu nykyaikaisia tietoturvakeinoja käyttäen. Käytettyjä ratkaisuja ovat esim. palomuurit, vahvat salausalgoritmit, valvonta ja käyttöoikeudet. Pyrimme aina mahdollisimman hyvään tapaan käsitellä henkilötietoja.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
			Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

			Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

			Oikeus tietojen oikaisemiseen

			Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

			Oikeus tietojen poistamiseen

			Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

			a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;

			b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä

			käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai

			c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

			Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

			Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

			a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;

			b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai

			c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

			Oikeus peruuttaa suostumus

			Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

			Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

			Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

			Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

			Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.
			
YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään